Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Budynki, w których planowany jest montaż instalacji solarnych posiadają warunki techniczne umożliwiające montaż zestawu solarnego tj:

 • wyposażone są w instalację ciepłej i zimnej wody,
 • posiadają dobry stan techniczny dachu,
 • posiadają wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiająca montaż urządzeń. 

Do obowiązków właściciela/użytkownika budynku należy wykonanie i sfinansowanie:

 • wyprowadzenia odpowiednich króćców instalacji ciepłej i zimnej wody jeśli taka instalacja nie jest dostępna w podpiwniczeniu lub w sąsiednim pomieszczeniu na poziomie parteru, doprowadzenie instalacji elektrycznej  do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody,
 • prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych itp.),
 • prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (tj. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek),

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie:

 • prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, wyprowadzenie króćca z instalacji c.o. wraz z armaturą potrzebną do wpięcia drugiej wężownicy zasobnika ciepłej wody montowanego w ramach instalacji solarnej jeśli taka instalacja jest dostępna w podpiwniczeniu lub w sąsiednim pomieszczeniu na poziomie parteru, doprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody,
 • prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (tj. fundamentów, cokołów, podestów pod zasobnik ciepłej wody itp.).

Architektura

Zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinna przebiegać tak aby ograniczyć wpływ montażu zestawów solarnych na architekturę obiektów lub budynków.

Konstrukcja

Projekt a potem montaż instalacji solarnych na dachach, ścianach budynków  lub gruncie przy budynku powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne. Sposób montażu tak należy dobrać aby nie powodował osłabienia konstrukcji  budynku.

Instalacja

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Poniatowa,  z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt  muszą być nowe (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę).

Instalacja solarna powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, zapisami PFU, SIWZ, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Zestaw solarny powinien zawierać:

 • Kolektory słoneczne,
 • Uchwyty i konstrukcje wsporcze do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem (na dachach o małym nachyleniu, elewacjach i gruncie),
 • Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej,
 • Zespół pompowo-sterowniczy,
 • Zespół naczynia wzbiorczego przeponowego,
 • Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,
 • Nośnik ciepła (płyn solarny).
Warunki techniczne dla budynków
Warunki techniczne dla budynków
Warunki techniczne dla budynków
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013