EKO-ENERGIA W GMINIE PONIATOWA

Serwis realizowany w ramach Projektu pn: „EKO-ENERGIA W GMINIE PONIATOWA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Przedmiotem Projektu jest realizacja indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej ok. 1,11 MW. Zakres Projektu obejmuje w szczególności instalację:

 • 303 szt. zestawów kolektorów słonecznych w obiektach prywatnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o sumarycznej mocy ok. 1,106 MW,EKO-ENERGIA W GMINIE PONIATOWA
 • 2 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o sumarycznej mocy ok. 0,012 MW są to:
 • Szkoła Podstawowa w Kraczewicach Prywatnych
  - 1 instalacja
 • Budynek stołówki wraz z biblioteka w Kowali Drugiej - 1 instalacja

Ponadto Projekt obejmie opracowanie portalu internetowego promującego wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zawierającego informacje dotyczące Projektu. Serwis zawierał będzie m.in. moduły umożliwiające dokonywanie konsultacji on-line dot. zgłaszania przez użytkowników problemów z funkcjonowaniem instalacji, awarii lub drobnych remontów, kalkulator redukcji zanieczyszczeń, system wizualizacji pracy systemów solarnych.

Wartość projektu ogółem: 2612595,20 zł

Dofinansowanie z UE: 2220705,92 zł

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Budynki prywatne, w których planowany jest montaż instalacji solarnych zlokalizowane są na terenie gminy Poniatowa, powiat opolski, województwo lubelskie.
LOKALIZACJA INWESTYCJI
Powiat opolski

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wzrost poziomu życia mieszkańców województwa lubelskiego, w tym Gminy Poniatowa, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie - przyjazne środCowisku źródła energii odnawialnej.

 

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU:

CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gmin.

CEL 2: Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych.

CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE.

Realizacja projektu uzyskiwania C.W.U. z instalacji solarnych w gminie zapewni następujące długoterminowe konsekwencje i korzyści:

 • bezpieczeństwo energetyczne gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb energetycznych;
 • minimalizację kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne;
 • poprzez podniesienie poziomu życia mieszkańców oszczędności przełożą się na konsumpcję;
 • przybliżenie się gminy do spełnienia ustawowych wymogów produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego głównie poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza z obiektów energetycznych w zakresie emisji pyłów, SO2, NOx, CO2 oraz CO, z uwzględnieniem istniejących zanieczyszczeń emitowanych z innych źródeł energii konwencjonalnych;
 • całkowita eliminacja emisji w/w zanieczyszczeń w sytuacji, gdy jedynym źródłem będą kolektory słoneczne;
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych gminy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
O projekcie
O projekcie
O projekcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013